מבנה ארגוני

למידע נוסף ניתן להקליק על חלק מהתפקידים והיחידות
תרשים מבנה ארגוני

קורטוריוןועד מנהלנשיאמליאה אקדמיתסנטמבקר הטכניוןעוזר נשיא לפרוייקטים אסטרטגייםמשנה בכיר לנשיאמשנה לנשיא למחקרמשנה לנשיא לעניינים אקדמייםמשנה לנשיא ומנכ"ל סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאביםראשי יחידות אקדמיותדיקן לימודי הסמכהדיקן הסטודנטיםדיקן בית הספר לתארים מתקדמיםדיקן היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאליהמרכז הבינלאומימוסד הטכניון למו"פ בע"מלשכת הסגל האקדמיכספים,משאבי אנוש,תפעול,השקעות,בטיחות,מערכות מידע ומחשובפיתוח משאבים,קשרי חוץ ותקשורת,אירועים וביקוריםרשות המחקרכספים וכלכלההיח' לפיתוח עסקיםמכון המתכות הישראליהיחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ע"ש עזריאלימשאבי אנושהיחידה המשפטית