23

Photo by Assaf Shilo/Israel Sun 11-03-2012
FULL CREDIT MUST BE GIVEN çåáä ìúú ÷øãéè îìà

àâåãú ãåøùé äèëðéåï

òøá 100 ùðä ìäðçú àáï ôéðä ìèëðéåï á îøëæ øáéï áú”à