BP

מימין: תמונת מיקרוסקופ אלקטרונים חודר של דגימות דקות שהוכנו מהעדשות שעל זרוע ה- Ophiocoma wendtii. המחקר הנוכחי מגלה את נוכחותם של ננו-חלקיקים עשירים במגנזיום המשתלבים באופן קוהורנטי בגביש הקלציט. משמאל: תמונת מיקרוסקופ אלקטרונים סורק של אחת העדשות שעל זרוע האורגניזם. למרות צורתן העקמומית של העדשות, כל עדשה היא גביש יחיד.