התכנית הימית לישראל

התכנית הימית לישראלהמרחב הימי של ישראל בים התיכון גדול משטחה היבשתי של המדינה. במרחב זה, הכולל את מימי החופין ואת המים הכלכליים של ישראל, טמון פוטנציאל נרחב לפיתוח ולאספקה של שירותים מגוונים לחברה ולמשק. עם זאת, בפיתוח עתידי כזה טמון גם איוּם כבד על האיזון העדין של הסביבה הימית. אם יתממש עלול איום זה לחולל נזק בלתי הפיך במערכות האקולוגיות הימיות והחופיות ובשירותים שהן מספקות. מכאן חשיבותם של תכנית כוללת למרחב הימי ושל כלי ניהול אפקטיביים ליישומה.

ההתמקדות הלאומית בהזדמנויות ולאיומים במרחב הימי גדלה מאוד בשנים האחרונות. זאת בעיקר עקב גילוי מאגרי הגז הגדולים, וכן בשל יוזמות הולכות וגדלות במרחב, שינויים גלובליים כגון שינויי אקלים, והתפתחויות גיאולוגיות ופוליטיות במזרח הים התיכון. התמקדות זו עדיין לא תורגמה לכדי מדיניות מרחבית ברורה הכוללת כלי אסדרה (רגולציה) אפקטיביים לתכנון המרחב ולניהולו. מצב זה עלול להוביל לאובדן הזדמנויות ולהתממשות האיומים האמורים.

בעשורים האחרונים פותחו בעולם מנגנונים לתכנון ולניהול של המרחב הימי ומשאביו. מנגנונים אלה, המבוססים על מידע ועל ידע מדעי, פועלים לפיתוח מאוזן וזהיר שאינו פוגע בסביבה הימית ומגן על משאבי הים לדורות הבאים. דוגמאות למנגנונים כאלה הן תכניות MSP(תכנון מרחבי ימי) ו-EBM (ניהול מבוסס מערכות אקולוגיות). ראוי כי גישות ומתודולוגיות אלה יאומצו בישראל לאחר התאמתן למציאות המקומית, וכך אכן נעשה בתכנית ימית לישראל.

תכנית ימית לישראל מציעה חזון ימי חדש, מטרות הנגזרות ממנו ואמצעים וכלים למימושן. התכנית, המבוססת על גישה אקולוגית כוללת, מציעה דרכים לניהול מודע ואחראי של הים, ליצירת דמותו המרחבית, לפיתוח הידע הימי ולשיפור המודעות הציבורית לתכניו של המרחב הימי. תכנון המרחב הימי וניהולו על פי תכנית זו יקדמו את מימושן של המטרות האמורות.

בין השאר מציעה התכנית להרחיב את סמכויות המועצה הארצית לתכנון ובנייה אל המים הכלכליים, לשמר ולשקם שטחים גדולים במרחב הימי כשטחים מוגנים, לבחון הקמת תשתית ציבורית מלאה להולכת אנרגיה במרחב הימי, לגבש רפורמה ניהולית לענף הדיג בים התיכון, לגבש מדיניות לאומית כוללת לחקלאות הימית, ולבחון העברת מתקני תשתית ותעשייה מהיבשה אל אסדות במרחב הימי הקרוב.

תכנית ימית לישראל היא פרי יוזמתה של קבוצת חוקרים ומתכננים במרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, שאליה חברו יועצים מקצועיים מהארץ ומחו"ל וקבוצה גדולה של בעלי עניין, אשר תרמה רבות להכנת התכנית ולתוצריה. התכנית הושלמה בחודש נובמבר 2015, לאחר כשנתיים של עבודה מעמיקה ואינטסיבית. היא אמורה לנתב וללוות מהלכים מקבילים של תכנון, חקיקה, מחקר ולימוד של הים במדינת ישראל, במטרה לבסס מדיניות ארוכת טווח ותכנית מרחבית כוללת ואפקטיבית למרחב הימי של ישראל בים התיכון.

כל החומרים זמינים באתר התכנית: http://msp-israel.net.technion.ac.il