נגישות לאנשים עם מוגבלות

מידע כללי והתאמות נגישות פיזית בקמפוס

הטכניון הנו החלוץ בקרב האוניברסיטאות בארץ וגופים ציבוריים אחרים, שיזם לפני למעלה משני עשורים תכנית כוללת להנגשה פיזית של הקמפוס עבור אנשים עם מוגבלות ויישם חלק ניכר ממנה. עקרונות הבסיס של תכנית ההנגשה גובשו מתוך תפיסת שוויון זכויות וראיית הקמפוס כמשרת לא רק סטודנטים כי אם גם את המועסקים בו – אנשי הסגל המנהלי והסגל האקדמי – תפיסה שהקדימה את זמנה.

כ-90% מהבניינים בקמפוס הותאמו ברמות שונות.

ההתאמות שבוצעו כוללות דרכים נגישות לבניינים, רמפות, תוספת מעליות לבניינים קיימים, שירותים נגישים, דירות נגישות במעונות הסטודנטים, מערכות תומכות שמע בלמעלה מארבעים אולמות וכיתות הוראה, מערכת קולית חדשנית להכוונה וניווט לאנשים עם לקות ראייה, תגבור תאורה, שילוט הכוונה ועוד.

מקורות המימון לפרויקט ההנגשה רחב ההיקף, באו מתרומות נדיבות של ידידי הטכניון ומהמוסד לביטוח לאומי. ההשקעה הכוללת של הטכניון בתחום הנגישות הפיזית לכל, היא של למעלה מ-3.5 מיליון דולר.

בנוסף, עומדים לרשות הסטודנטים עם צרכים מיוחדים, שירותים הניתנים ע"י היחידה לקידום סטודנטים . שירותים אלו כוללים תמיכה רגשית, תיווך לצורך מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי וגופי סיוע אחרים, קשר עם גורמים רלוונטיים בפקולטה, ייצוג צרכים בוועדות שונות כגון הוועדה הרפואית, הועדה לקבלת מועמדים בתנאים חריגים ועוד.

בעשור האחרון, אנו עדים למהפכה בתחום החקיקה לשוויון זכויות והתאמות, לאנשים עם מוגבלות בארץ. כתוצאה מכך, עבודות ההתאמה בטכניון נמשכות לפי תכנית סדורה, המתעדכנת בהתאם להתקדמות החקיקה והתקנים ולפי פניות וצרכים המתעוררים מעת לעת מהשטח.

לפי דרישת החוק, מונתה בטכניון רכזת נגישות, אדר. יונית קפלן מאגף בינוי ותחזוקה. עם מינויה הוקם פורום נגישות כגוף מייעץ להנהלה בתחום. יו"ר הפורום הנו פרופ. חיים אברמוביץ' ובין חבריו נציגי הנהלה, נציגי דיקן הסטודנטים, אגודת הסטודנטים וסטודנטים עם מוגבלות. בנוסף, נערכות הדרכות לאוכלוסיות שונות בקמפוס, ביניהן ראשי מנהל ומנהלי האחזקה של הבניינים.